7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής

Screenshot_1

Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα
5-7 Νοεμβρίου 2014

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, διοργανώνει το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Στόχος του Συνεδρίου είναι να καταγράψει τις προόδους της γεωτεχνικής μηχανικής στην Ελλάδα του 21ου αιώνα όπως αντικατοπτρίζονται στα σημαντικά γεωτεχνικά αλλά και άλλα έργα (σιδηροδρομικά, οδοποιίας, λιμενικά, υδραυλικά, κτιριακά, περιβαλλοντικά) με σημαντικό γεωτεχνικό αντικείμενο, που έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται, καθώς και στα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας των ελληνικών πολυτεχνείων και πολυτεχνικών σχολών. Επιδίωξη είναι οι εργασίες του Συνεδρίου να αναδείξουν πρωτότυπα στοιχεία συμβολής της γεωτεχνικής μηχανικής αλλά και να προβάλουν θεωρητικές και πειραματικές έρευνες σε εδαφικά, βραχώδη και ημιβραχώδη υλικά που βρήκαν ή μπορούν να βρουν εφαρμογή στην πράξη.”

Γεωτεχνική Μηχανική ή Γεωμηχανική είναι η επιστήμη που εξετάζει τη μηχανική συμπεριφορά του εδάφους και του βράχου και τις εφαρμογές της στην μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων. Έχει σαν αντικείμενό της την ανάλυση, σχεδιασμό και κατασκευή οποιουδήποτε έργου κατασκευάζεται από ή εδράζεται πάνω σε έδαφος ή βράχο.

Οι Γεωμηχανικοί:

 • Σχεδιάζουν τις θεμελιώσεις κτιρίων, γεφυρών και όποιας άλλης κατασκευής ώστε να μεταφέρουν ασφαλώς στο έδαφος τα φορτία τους.
 • Είναι υπεύθυνοι για να εξασφαλίσουν ότι οι δρόμοι και οι σιδηροδρομικές γραμμές έχουν σχεδιαστεί και συντηρούνται σωστά σε όλη την διάρκεια ζωής τους.
 • Σχεδιάζουν και κατασκευάζουν προσωρινές και μόνιμες εκσκαφές με τρόπο που να παραμένουν ευσταθείς, καθώς και εκπονούν μελέτες σταθεροποίησης φυσικών πρανών, που μπορεί να απειλούν την δημόσια ασφάλεια.
 • Σχεδιάζουν και κατασκευάζουν σήραγγες και υπόγειες εγκαταστάσεις.
 • Σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και παρακολουθούν την συμπεριφορά χιλιάδων φραγμάτων που εξασφαλίζουν το πολύτιμο για την επιβίωση του ανθρώπου νερό για ύδρευση, άρδευση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εμπλέκονται στο σχεδιασμό των χώρων υγειονομικής ταφής ώστε τα στερεά απόβλητα να απομονώνονται από το περιβάλλον και να προστατεύεται η δημόσια υγεία.
 • Εξασφαλίζουν την ευστάθεια των θεμελίων των εξεδρών άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και των λοιπών ενεργειακών εγκαταστάσεων (π.χ. αιολικής ενέργειας).
 • Χρησιμοποιούν τις αρχές της μηχανικής, αλλά και φυσικής και της χημείας προκειμένου να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του προβληματικού υπεδάφους, έτσι ώστε αυτό να καταστεί ικανό να φέρει τα φορτία των έργων.
 • Αναπτύσσουν μεθόδους περιορισμού της διάβρωσης των εδαφών από την δράση των φυσικών φαινομένων.
 • Συμβάλλουν στην αποκατάσταση περιοχών που έχουν ρυπανθεί, χρησιμοποιώντας τεχνικές για την απομάκρυνση των τοξικών ρύπων, πολλές φορές επί τόπου, χωρίς άντληση υπόγειου νερού ή εκσκαφή του εδάφους.
 • Μελετούν τα σεισμικά φαινόμενα από τη σκοπιά που ενδιαφέρει τον Πολιτικό Μηχανικό, δηλαδή τους τρόπους με τους οποίους οι σεισμοί επηρεάζουν τις εν γένει κατασκευές, καθώς και την ποσοτική και ποιοτική προεκτίμηση των παραμέτρων (δυνάμεων και μετακινήσεων) με τις οποίες τελικά οι σεισμοί επιδρούν επί των κατασκευών.
 • Μελετούν τη συμπεριφορά των εδαφών και των βράχων κάτω από δυναμική καταπόνηση, που προέρχεται από σεισμό ή από την επενέργεια εξωτερικών δυναμικών φορτίων και σχεδιάζουν τα έργα υποδομής με τρόπο που να αντέχουν στα φορτία αυτά.
 • Τέλος, μελετούν την δυναμική καταπόνηση των εδαφών και των βράχων που προκαλείται από εκρήξεις, είτε υπόγειες είτε επιφανειακές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον επίσημο ιστότοπο του συνεδρίου: http://www.7hcge2014.gr/